ikony-narovinu-33

Cílová skupina poskytovatelů sociálních služeb je tvořena zařízeními zapsanými v registru poskytovatelů sociálních služeb a jejich pracovníky, převážně sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Obě tyto profese, včetně potřebné kvalifikace a náplně práce, vymezuje zákon o sociálních službách.

Analýza prokázala pozitivní postoje pracovníků sociálních služeb vůči lidem s duševním onemocněním. Projekt Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci ukázal výrazně pozitivnější přístup oproti ostatním skupinám, jako jsou zdravotníci nebo obecná populace. Pracovníci však reflektují tendenci přepečovávat svoje klienty.

I přes to, že pracovníci mají výrazně pozitivní postoje k lidem s duševním onemocněním, vnímají rezervy v odborných znalostech a přístupu a dovednostech potřebných k práci s lidmi s duševním onemocněním. Mezi to patří komunikační dovednosti, zplnomocňující přístup a efektivní spolupráce s dalšími profesionály. Dále vyplynula potřeba vzdělávání v oblasti psychiatrie a práv lidí s duševním onemocněním. Zmiňovány byly rovněž komunikační dovednosti s klienty i jejich rodinami a obecně zvážení vhodné formy programu tak, aby nebyl pracovník zatížen, ale zároveň aby se mu dostalo dostatečně potřebných informací. Požadované jsou také informace o reformě a systému služeb a nutnost zkvalitnění spolupráce s dalšími odborníky a institucemi.

V České republice často nejsou vzdělávací programy věnovány specificky pracovníkům v sociálních službách a ve většině případů chybí jejich evaluace. V kurzech jsou mnohdy zapojeni peer pracovníci a probíhají interaktivní formou.

Dále byl kladen důraz na omezenou časovou kapacitu pracovníků.

Doporučení

Vzdělávání sociálních pracovníků se ukazuje jako klíčová potřeba této cílové skupiny. Vzdělávání poskytuje více institucí, existují nejrůznější kurzy týkající se duševního zdraví a nemoci od různých poskytovatelů. Vhodná by ovšem byla
větší provázanost kurzů s praxí ve formě workshopů, nácvik komunikace a jednání v krizových situacích, doplnění mezer ve znalostech lidských práv a legislativy.

Doporučujeme program ve formě workshopu či semináře za přítomnosti lektora s odborným backgroundem vždy vzhledem k tématu a osoby s duševním onemocněním (peer lektorem). Program by měl obsahovat interaktivní prvky, užívat názorných příkladů relevantních k dané problematice a věnovat se tématům, která jsou pracovníky žádána. Je také vhodné zvážit výběr osvědčených lektorů pro úspěšnost programu a skutečně destigmatizační efekt. Realizace programu může narážet na překážky, jako časová náročnost nebo problém se sháněním lektorů. Pro minimalizaci rizik nám pomůže soustředit se na zpětnou vazbu pracovníků, vhodné nastavení doby trvání kurzu a využití široké sítě kontaktů NUDZ pro nalezení vhodných lektorů.

Jako příklad dobré praxe považujeme zahraniční program Mental Health First Aid, který popisuje asistenci jedince v psychické krizi. Program efektivně zvyšuje znalosti o problematice duševního onemocnění, zlepšuje postoje a učí podpůrnému chování.

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ