ikony-narovinu-36

Cílová skupina je definována jako zaměstnanci veřejné správy pracující v oblasti rodinné, zdravotní a sociální politiky na úrovni státní správy i samosprávy.

Na základě provedené kvalitativní studie FESS, rozhovorů s příbuznými lidí se schizofrenií, byla zjištěna minimální pomoc při nabídce zaměstnání. Nabídka práce není odpovídající kvalifikaci a schopnostem, zmiňována je i složitost vyplňování žádostí o dávky, neznalost jednání s lidmi s duševním onemocněním, neznalost dostupných služeb pro lidi s duševním onemocněním. V realizovaných diskusních skupinách byli pracovníci veřejné správy zmiňováni v souvislosti s adopcí, jednáním s posudkovou komisí a převozem k hospitalizaci.

Z dotazníkového šetření a rozhovorů vedených s pracovníky veřejné správy vyplynula potřeba vzdělávacího programu, který by se zaměřoval na postupy jednání a komunikaci s lidmi s duševním onemocněním, bližší seznámení s typy onemocnění, řešení krizových situací a psychohygienou pro pracovníky.

V současném nastavení vzdělávání pracovníků veřejné správy postrádáme systematičnost v zadávání, realizaci a kontrole kurzů. Ve stávající nabídce jsou i programy, které se zabývají problematikou duševních onemocnění. Tyto programy jsou však nabízeny pouze omezeným počtem institucí a nejsou zprostředkovány pro všechny pracovníky. Kurikula kurzů pro jednotlivé pozice ve veřejné správě jsou nejasná.

Z analýzy také vyplynula potřeba rozšířit cílovou skupinu o pracovníky Lékařské posudkové správy, která spadá do kompetence ČSSZ. Dále pak o členy integrovaného záchranného systému, kteří se v případě potřeby účastní transportu pacienta v akutní fázi duševního onemocnění do zdravotnického střediska.

Doporučení

Na základě výše uvedených poznatků navrhujeme připravit a realizovat vzdělávací program, který bude obsahovat vzdělávání v oblasti komunikace s lidmi s duševním onemocněním, seznámení se s jednotlivými typy nemocí, edukaci nebo informace o tom, jak jednat s člověkem v akutním stavu duševního onemocnění. Považujeme rovněž za vhodné kurz doplnit o psychohygienu pracovníků. Doporučujeme účast člověka se zkušeností s duševním onemocněním. Program by bylo vhodné zakomponovat do nabídky kurzů Generálního ředitelství Úřadu práce nebo do akreditovaných kurzů MPSV, aby se zajistila jeho udržitelnost.

Příkladem dobré praxe je zahraniční program „Mental Health First Aid“, zaměřující se na zvýšení znalostí o duševním zdraví, zlepšení postojů k lidem s duševním onemocněním a vzbuzení podpůrného chování účastníků programu, v našem případě u pracovníků ve veřejné správě. Meta-analýza 15 realizovaných programů ve formě MHFA potvrzuje jeho efektivitu jak ve zvýšení znalostí, zlepšení postojů či podpůrného chování.

V České republice byly historicky také organizovány destigmatizační programy pro pracovníky veřejné správy, avšak jen minimum z nich bylo evaluováno. Jednalo se o formu školení, brožur, workshopů, diskuzí, soutěží, LARP seminářů nebo výstav.

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ