Zdravotníci

Cílová skupina zdravotníků zahrnuje všechny zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb v široce chápaném systému péče o lidi s duševním onemocněním, to znamená zejména lékaře (primárně psychiatry a praktické lékaře), zdravotní sestry (v psychiatrii a primární péči), klinické psychology a psychology ve zdravotnictví a ostatní zdravotnický personál (např. sanitáře, ergoterapeuty apod.).

Na základě rešerše existujících studií postojů českých zdravotníků vůči lidem s duševním onemocněním a duševního zdraví zdravotníků, rešerše vzdělávacích programů pro zdravotníky, hloubkových polo-standardizovaných rozhovorů s vybranými zástupci jednotlivých profesí a čtyř skupinových diskusí s uživateli péče, se jako hlavní problémy spjaté se stigmatizací jeví skepse vůči možnosti zotavení lidí s duševním onemocněním, u “nepsychiatrů“ pak nedostatečné znalosti o problematice duševních onemocnění, tendence omezovat lidi s duševním onemocněním na jejich právech a nedávat jim zodpovědnost, deficity v komunikaci, opomíjení celkového zdravotního stavu lidí s duševním onemocněním v důsledku duševního onemocnění (tzv. “overshadowing”), nedostatek spolupráce jednotlivých profesí v systému, tabu spjaté s vlastním duševním zdravím a vysoká prevalence syndromu vyhoření u zdravotníků.

Doposud v ČR neexistuje komplexní destigmatizační program pro zdravotníky.

Doporučení

S ohledem na výše uvedená zjištění, výstupy rešerše systematických rešerší literatury o efektivních způsobech destigmatizace lidí s duševním onemocněním a poznatky z robustně evaluovaných programů ze zahraničí, doporučujeme otestovat a dále rozšířit program, který by zahrnoval následující témata:

 • zotavení;
 • komunikace;
 • práva a lidí s duševním onemocněním;
 • celkový zdravotní stav;
 • systém zdravotní péče;
 • možnosti zapojit se do procesů reformy;
 • vlastní duševní zdraví zdravotníků.

V rámci těchto okruhů je nezbytné zlepšit znalosti a prostřednictvím praktického tréninku také dovednosti zdravotníků. Klíčové je však zajištění sociálního kontaktu s lidmi s duševním onemocněním (pod tím si můžeme představit např. autentickou výpověď člověka s duševním onemocněním o vlastní cestě zotavení, pozitivních způsobech komunikace, dopadech duševního onemocnění na celkový zdravotní stav, ale také setkávání s lidmi s duševním onemocněním na bázi běžné sociální komunikace, nikoliv pouze na bázi vztahu pacient-lékař apod.).

Za rizika úspěšné realizace programu (tzn. takové realizace, která přispěje k dlouhodobé pozitivní změně znalostí, postojů a chování zdravotníků) můžeme považovat nízkou motivaci zdravotníků k účasti a jejich časovou dostupnost, malý efekt programu v důsledku slabé autority lektorů u cílové skupiny, dublování aktivit a nízkou přesvědčivost programu v důsledku nedostatečné koordinace všech projektů v rámci reformy psychiatrické péče a omezení realizace programu pouze na dobu trvání projektu Destigmatizace. Abychom těmto rizikům předešli, je žádoucí do programu zahrnout (jak je uvedeno výše) také trénink technik pro zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření u zdravotníků a informace o možnostech aktivního zapojení do reformního procesu, v průběhu přípravy vlastní realizace programu integrovat aktivity do stávajícího systému vzdělávání, usilovat o získání podpory pro realizaci programu ze strany vedení zdravotnických zařízení, spolupracovat s lektory, kteří zevrubně znají dané prostředí a jsou pro cílovou skupinu důvěryhodní, v případě ambasadorů pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, trénovanými v komunikaci na veřejnosti a specificky se zdravotníky a úzce na národní a regionální úrovni spolupracovat se zástupci ostatních reformních projektů, zejména s těmi, v rámci nichž jsou plánovány vzdělávací akce.

Program a moduly pro zdravotníky

Pro zdravotníky ve všeobecných nemocnicích mimo psychiatrii:

Modul Komunikujme spolu NA ROVINU – Komunikace s pacientem a jeho blízkými a specifika práce s člověkem s duševním onemocněním

Přínos modulu:

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty a jejich blízkými, specificky pak s lidmi s duševním onemocněním, seznámit účastníky s problémem stigmatizace lidí s duševním onemocněním, vlivem stigma na léčbu a jeho dopady na možnost zotavení, diskutovat příležitosti ke zlepšení a stručně také informovat o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v daném regionu, síti péče a možnosti zapojit se do procesů reformy.

Forma modulu: 1 denní školení

Délka modulu: 5 – 6 hodin

Počet účastníků: 10 – 20

Obsah modulu:

 • Úvod – představení iniciativy NA ROVINU, představení programu a počáteční diskuse
 • Problém stigmatizace a dopady stigmatizace na život člověka s duševním onemocněním
 • Investice do komunikace se vyplatí – metody komunikace s pacientem a jeho blízkými a specifika komunikace s lidmi s duševním onemocněním, jaké formy komunikace a jednání lékařů a zdravotníků mohou napomoci zotavení pacienta a jaké jsou naopak nevhodné
 • Jak může pomoci reforma péče o duševní zdraví? – stručné informace o stavu reformy a podrobnější informace o vývoji reformy v regionu

Kdy bude modul dostupný: Duben 2019

Pro zaměstnance zdravotnické záchranné služby:

Modul Komunikujme spolu NA ROVINU – Komunikace s člověkem s duševním onemocněním v akutní krizi

Přínos modulu:

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty a jejich blízkými, specificky pak s lidmi s duševním onemocněním v kontaktu s pracovníky zdravotnické záchranné služby. Účastníci budou seznámeni se základními poznatky z oblasti psychiatrie potřebnými pro porozumění projevům jednotlivých skupin osob s duševním onemocněním, efektivními metodami komunikace v obtížných situacích a základní právní tématikou vztahující se k práci s osobami s duševním onemocněním. Dále budou účastníkům poskytnuty informace o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v regionu, síti péče a možnosti zapojit se do procesů reformy.

Forma modulu: 1 denní školení

Délka modulu: 6 – 7 hodin

Počet účastníků: 10 – 20

Obsah modulu:

 • Úvod – představení iniciativy NA ROVINU, představení programu a počáteční diskuse
 • Základní informace o závažných duševních onemocněních – cílem je předat základní poznatky o duševních onemocněních, (spíše zaměřeno na projevy nemoci, prožívání a chování pacienta než na diagnostiku)
 • Investice do komunikace se vyplatí – metody komunikace s pacientem a jeho blízkými a specifika komunikace s lidmi s duševním onemocněním (jaké chování lékařů a zdravotníků může napomoci zotavení pacientů a jaké je naopak nevhodné)
 • Práva pacientů s duševním onemocněním v praxi – přiblížení základních práv vztahujících se k pacientům s duševním onemocněním (možnost informovat rodinu, nedobrovolná hospitalizace, zajišťovací prostředky, atd.) prostřednictvím kazuistik
 • Jak může pomoci reforma péče o duševní zdraví? – stručné informace o stavu reformy a podrobnější informace o vývoji reformy v regionu

Kdy bude modul dostupný: Duben 2019

Kontakt na zodpovědnou osobu

Mgr. Barbora Hubená
Tel: +420 776 736 436
Email: barbora.hubena@nudz.cz

""
1

Mám nezávazný zájem o více informací 

Jméno
O jaké informace máte zájem?
Email, nebo telefonní číslo
Krajpick one!
Previous
Next
ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ