Akční plán

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento akční plán je publikován v souvislosti s reformou psychiatrické péče v České republice. Jedním ze specifických cílů definovaných ve Strategii reformy ­psychiatrické péče je destigmatizace. Cílem Akčního plánu je definovat priority pro tvorbu destigmatizačních opatření v ČR. Akční plán je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace pro rok 2018, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům ­destigmatizačních programů, veřejné správě, administrátorům ­grantových schémat a všem, kdo chtějí v roce 2018 realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách.

Na akční plán 2018 navazuje Střednědobý plán destigmatizace pro období 2019 -22

SOUBOR KE STAŽENÍ

Destigmatizační manuál

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento manuál může využít úplně každý – organizace, instituce, firma, jednotlivec. Najdete v něm vysvětlení pojmu stigmatizace a procesu, který vede od stigmatizace k diskriminaci, stejně jako důsledky stigmatizace v reálném životě. Manuál popisuje pojem zotavení/recovery, který je pro destigmatizaci naprosto klíčový. Zabývá se médii, která jsou velkým nositelem stigmatizace, ale hrají také zásadní roli v destigmatizaci. Dozvíte se, jak se můžete do stigmatizace zapojit vy osobně, a kde k tomu najdete potřebné informace a inspiraci. Najdete zde také základní informace o duševních onemocněních, které jsou potřebné k lepší orientaci v problematice duševního zdraví.

Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ

Cílem analýzy je popsat zkušenosti jednotlivých cílových skupin se stigmatizací a diskriminací u lidí s duševním onemocněním, zjistit jejich vzdělávací potřeby, zmapovat realizované destigmatizační programy a zhodnotit jejich efektivitu a identifikovat příklady dobré praxe, jež je vhodné dále podporovat a rozvíjet. Důležitou součástí je také upozornění na možné překážky realizace destigmatizačních programů. Výsledky této analýzy spolu s dosavadní evidencí o povaze a úrovni stigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR poslouží jako odrazový můstek pro vypracování destigmatizačních programů.

Media Guide

SOUBOR KE STAŽENÍ

Hlavním cílem tohoto „media guide“ je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.

Manuál práv lidí se zkušeností s duševním onemocněním „Mám právo na svá práva!“

SOUBOR KE STAŽENÍ

Přejeme vám příjemné objevování vašich práv. Život s duševním onemocněním může přinášet mnohé těžkosti, ale i obohacení. Znát svá práva může být důležité pro ochranu před diskriminací a špatnými postupy a také pro zachování osobní důstojnosti. Znamená to zůstat informovanými a schopnými hledat pomoc všude tam, kde se nacházíme.

Duševní zdraví a životní styl

SOUBOR KE STAŽENÍ

V této brožuře naleznete popis zahraničních programů zaměřených na podporu zdravého životného stylu u lidí s duševním onemocněním. Popsána je podoba programů, uvedeny jsou také výsledky vědeckého zhodnocení efektivity těchto programů. V příloze brožury jsou dále popsány vybrané poznatky a tipy z oblasti stravování, pohybu a spánku. 

Tato brožura vznikla mimo jiné díky návštěvě prof. Philipa Warda z australské UNSW, ředitele výzkumného programu Schizofrenie v Ingham Institute for Applied Medical Research, a prof. Felipa Barreta Schucha z brazilské Universidade Federal de Santa Maria, vedoucího laboratoře Výzkumu fyzické aktivity a duševního zdraví, v roce 2019 v NUDZ, kde přednesli přednášky o provázanosti duševního a fyzického zdraví a holistickém přístupu v péči o lidi s duševním onemocněním. Oba patří ke světové špičce výzkumu v oblasti tzv. lifestylových intervencí – vlivu pohybové aktivity a výživy na prevenci a léčbu duševních onemocnění. 

Komiksy o duševním zdraví

SOUBOR KE STAŽENÍ

Každý z 8 komiksů, které brožura obsahuje, se věnuje jinému tématu z oblasti duševního zdraví, se kterými se lidé se zkušeností s duševním onemocněním často setkávají. V komiksových příbězích se dočtete o tématech jako je sebepéče, vyhledávání včasné odborné pomoci, překonávání psychické krize, zakládání rodiny, zotavení se z duševního onemocnění, návrat do práce a dostupnost adekvátní zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním.

U každého komiksu najdete skutečné příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří si podobnými situacemi vykreslených v komiksech již prošli a mají s nimi různorodé zážitky. Příspěvky jsme dostali v rámci otevřené diskuze na Facebooku a dále od ambasadorů duševního zdraví a peer expertů zapojených v iniciativě Na rovinu, kterým tímto chceme poděkovat.

Logomanuál NA ROVINU

Tento stručný grafický manuál značky slouží jako základní informační zdroj o logotypu projektu na rovinu, jeho variantách a použití.

ODKAZ KE STAŽENÍ

Logo balíček (PNG, EPS, PDF)

ODKAZ KE STAŽENÍ

Leták iniciativy NA ROVINU v1

ODKAZ KE STAŽENÍ, (VERZE PRO TISK)

Leták iniciativy NA ROVINU v2

ODKAZ KE STAŽENÍ, (VERZE PRO TISK)