Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Do množiny těchto služeb patří:

Sociální služby tvoří významou složku v péči o lidi s duševním onemocněním. Jejích primárním posláním  je zvyšování kvality života v co největším možném rozsahu a zapojení do společnosti. To znamená hlavně podpora a rozvoj samostatnosti a napomáhaní k návratu do běžného života.

Z analýzy potřeb cílové skupiny Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že pracovníci vyjadřují pozitivní postoj k lidem s duševním onemocněním a přisuzují jim stejná práva a možnosti jako všem občanům. Existují však i zdroje, dle kterých pracovníci duševně nemocné stigmatizují a diskriminují.

Z výzkumných šetření Národního ústavu duševního zdraví vyplynulo, že pracovníci sociálních služeb institucializovanou péče nevnímají jako jedinou a primární možnost léčby a jejich přístup k uživatelům péče je vstřícný. Sami reflektují, že mohou dotyčného až přepečovávat. Pracovníci sociálních služeb jako svou nejzásadnější potřebu vnímají rozšíření znalostí a dovedností potřebných k výkonu práce. Těmi jsou:

 • Znalosti oboru psychiatrie (příznaky onemocnění, možnosti léčby a zotavení)
 • Orientace v právech lidí s duševním onemocněním
 • Kvalitní komunikace s uživateli péče a jejich blízkými
 • Kvalitní komunikace a spolupráce s dalšími odborníky

Stávající nabídka vzdělávacích kurzů je široká, ale jejich efektivita není dostatečně měřená. Stejně tak existující intervence jsou zřídkakdy evaluované, a navíc jsou zaměřené spíše na pracovníky pomáhajících profesí obecně (pracovníci sociálních služeb nicméně spadají do této širší kategorie).

Stálé vzdělávání a profesní rozvoj jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon profese. Rozvojem znalostí a dovedností  u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, můžeme přispět ke snížení míry stigmatizace lidí s duševním onemocněním.

V kontextu reformy psychiatrické péče považujeme za klíčové zvyšení informovanosti pracovníků zejména v oblasti recovery prístupu zotavení.

Dle těchto informací se chceme zaměrit na poskytovatelé pobytových sociálních služeb, primárně Domovy se zvláštním režimem (DZR), kde z výsledku analýzy potřeb, vyplýva, že  pracovníci v těchto službách pocitují potřebu dalšího vzdělávaní v oblasti duševního zdraví a nemoci obecně.

Cílem projektu je vytvořit udržitelný program, který bude snižovat stigmatizaci lidí s duševním onemocněním u poskytovatelů sociálních služeb a tím zvyšovat kvalitu těchto služeb– součástí každého školení je evaluace v podobě elektronických dotazníků.

Přínos programu jako celku:

Účastníci programu získají větší kompetenci pro vytváření a poskytování kvalitní služby pro klienty s duševním onemocněním:

Rozšířením znalostí a dovedností vedoucích ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a zvýšením informovanosti o přístupech k práci s lidmi s duševním onemocněním a možnostech zvýšení kvality života těchto osob na příkladech dobré praxe.

 • Účastníci budou obeznámeni s aktuálně probíhající reformou psychiatrické péče,
 • Budou uvedeni do problematiky stigmatizace lidí s duševním onemocněním
 • Dostanou aktuální informace o právech lidí s duševním onemocněním v kontextu pobytových sociálních služeb,
 • Účastníci získají základní přehled v problematice duševního zdraví a nemoci
 • Účastníci získají teoretické znalostí týkajících se konceptu zotavení

(Poznají základní komunikační strategie zaměřené na zplnomocňování, motivaci, posilování kontroly klienta nad svým životem a nacházení naděje)

 • Účastníci budou mít možnost praktického nácviku komunikace podporující zotavení a praktické tipy, jak koncept zotavení vztáhnout do vlastní praxe.

Modul reforma péče o duševní zdraví

Cílem modulu je seznámit účastníka s rolí pracovníka poskytovatelů sociálních služeb v systému péče o duševní zdraví.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • základní informace o reformě psychiatrické péče:
  • mezinárodní kontext, principy deinstitucionalizace (komunitní péče, multidisciplinární přístup, důraz na zotavení a zplnomocnění uživatelů psychiatrické péče);
  • reforma psychiatrické péče v ČR;

 Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Modul Co víme o stigmatu a stigmatizaci

Cílem modulu je teoreticky shrnout problematiku stigmatu a stigmatizace. Účastníci se seznámí s teoretickým konceptem stigmatizace, typy stigmatizace a jejich dopadů a s výzkumy týkající se problematiky v  České republice. Účastníci se seznámí s mediální problematikou a stigmatizací v komunikaci. Součástí modulu je i diskuse o tom, co mohou účastníci ve své praxi změnit pro snížení stigmatizace.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků:10-15

Obsah modulu:

 • Co je stigma a stigmatizace, jaké má dopady
 • Média a stigmatizace
 • Typy stigmatizace
 • Zotavení a člověk se zkušeností s duševním onemocněním
 • Nestigmatizující jazyk
 • Co můžu udělat já?

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Modul Práva lidí s duševním onemocněním v kontextu pobytových sociálních služeb

Cílem modulu je seznámit účastníky kurzu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením a závazky, které z ní plynou.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků:10-15

Obsah modulu:

 • Proč lidé s psychosociálním postižením potřebují specifická práva;
 • Základní znalost Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením (CRPD) – právo na rovné: vzdělání, volný čas, úctu, respekt, nediskriminaci, veřejné působení, kvalitní zdravotní péči, participaci ve společenském životě a v politice atd.;
 • Práva klientů soc. služeb a vyvažovaní rizik
 • Náležitý dohled a jeho vykonávaní v pobytové službě
 • Shrnutí toho, co je nejdůležitější a příklady, jak lze tyto přístupy aplikovat.

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Komunikujeme narovinu I.:  Partnerský přístup jako součást profese

Cíl modulu je účastníky naučit rozpoznávat individuální potřeby klientů, upozornit na přepečovávání a odebíraní kompetencí klientům v pobytových sociálních službách. Zdůraznit potřebu individuálního přístupu.

Cílem je zdůraznit pomáhající respektující postoj, vztah člověk – člověk, nikoli poskytovatel – uživatel, ne “my a oni”, ale “jsme lidé a vzájemně si pomáháme a obohacujeme se navzájem”.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 2,5 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Hyperprotektivita v sociálních službách
 • Zaměření na člověka
 • Na silné stránky orientovaný přístup
 • Práce s rizikem a odpovědností
 • Zplnomocňování v práci s klientem.

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Komunikujeme narovinu II.: Komunikace s člověkem s duševním onemocněním

Cílem modulu je naučit účastníky rozpoznat duševní nemoc, účelně verbálně i nonverbálně komunikovat a adekvátně reagovat na potřeby klientů. Základní porozumění jednotlivým obrazům duševních poruch umožní pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy a celkově tím zlepšit úroveň poskytované sociální služby.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Duševní onemocnění- základní přehled
 • Obecná komunikace
 • Komunikace s člověkem s duševním onemocněním:

Komunikace respektuje obecné zásady platné při kognitivním oslabení (hovoří stručně, v jedné větě předává jednu informaci, v jedné otázce se ptá na jednu věc) a používá otevřené otázky, reflektivní naslouchání, empatické zrcadlení a laskavost. Adekvátně reaguje na hněv a agresi (aplikuje deeskalační techniky), psychoticky motivované chování (bludy nevyvrací, emočně podporuje), mánii (hovoří klidně hluboce posazeným hlasem, určí hranice) a depresi (nerozveseluje klienta, komunikuje věcně).

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Modul Zotavení: teorie

Cílem modulu: Přístup recovery (zotavení) je zaměřený na silné stránky a zplnomocňování člověka s duševním onemocněním. Účastnící kurzu se dozvědí, jaký je rozdíl mezi klinickým a osobním zotavením, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 1 hodina

Počet účastníků: 10-15

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Modul Aplikace modelu zotavení do praxe konkrétního DZR:

Kazuistiky účastníku

Cílem modulu: je praktická integrace modulů do praxe pracovníků.

Modul vychází z potřeb účastníků. Pro pracovníky v přímé péči, je silně orientován situačně a kazuisticky (věnuje se složitým situacím, do kterých se účastníci dostávají ve své službě, věnuje se kazuistikám klientů služby, jejíž pracovníci se kurzu účastní).

Vychází maximálně z očekávání účastníků (aniž by rezignoval na obsah, který přináší), situačně propojuje očekávání s vlastním obsahem, vychází z potřeb účastníků a snaží se jim přispět v řešení jejich každodenních situací s jejich klienty.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 4 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Kdy bude modul dostupný: říjen 2019

Kontakt na garanta
cílové skupiny:

Mgr. Zuzana Tonhauser

Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
Email: zuzana.tonhauser@nudz.cz
Tel: (+421) 915037390

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ