Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Do množiny těchto služeb patří:

Sociální služby tvoří významou složku v péči o lidi s duševním onemocněním. Jejích primárním posláním  je zvyšování kvality života v co největším možném rozsahu a zapojení do společnosti. To znamená hlavně podpora a rozvoj samostatnosti a napomáhaní k návratu do běžného života.

Z analýzy potřeb cílové skupiny Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že pracovníci vyjadřují pozitivní postoj k lidem s duševním onemocněním a přisuzují jim stejná práva a možnosti jako všem občanům. Existují však i zdroje, dle kterých pracovníci duševně nemocné stigmatizují a diskriminují.

Z výzkumných šetření Národního ústavu duševního zdraví vyplynulo, že pracovníci sociálních služeb institucializovanou péče nevnímají jako jedinou a primární možnost léčby a jejich přístup k uživatelům péče je vstřícný. Sami reflektují, že mohou dotyčného až přepečovávat. Pracovníci sociálních služeb jako svou nejzásadnější potřebu vnímají rozšíření znalostí a dovedností potřebných k výkonu práce. Těmi jsou:

 • Znalosti oboru psychiatrie (příznaky onemocnění, možnosti léčby a zotavení)
 • Orientace v právech lidí s duševním onemocněním
 • Kvalitní komunikace s uživateli péče a jejich blízkými
 • Kvalitní komunikace a spolupráce s dalšími odborníky

Stávající nabídka vzdělávacích kurzů je široká, ale jejich efektivita není dostatečně měřená. Stejně tak existující intervence jsou zřídkakdy evaluované, a navíc jsou zaměřené spíše na pracovníky pomáhajících profesí obecně (pracovníci sociálních služeb nicméně spadají do této širší kategorie).

Stálé vzdělávání a profesní rozvoj jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon profese. Rozvojem znalostí a dovedností  u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, můžeme přispět ke snížení míry stigmatizace lidí s duševním onemocněním.

V kontextu reformy psychiatrické péče považujeme za klíčové zvyšení informovanosti pracovníků zejména v oblasti recovery prístupu zotavení.

Dle těchto informací se chceme zaměrit na poskytovatelé pobytových sociálních služeb, primárně Domovy se zvláštním režimem (DZR), kde z výsledku analýzy potřeb, vyplýva, že  pracovníci v těchto službách pocitují potřebu dalšího vzdělávaní v oblasti duševního zdraví a nemoci obecně.

Cílem projektu je vytvořit udržitelný program, který bude snižovat stigmatizaci lidí s duševním onemocněním u poskytovatelů sociálních služeb a tím zvyšovat kvalitu těchto služeb– součástí každého školení je evaluace v podobě elektronických dotazníků.

Přínos programu jako celku:

Přínos programu jako celku:

Účastníci programu získají větší kompetenci pro vytváření a poskytování kvalitní služby pro klienty s duševním onemocněním a to zejména rozšířením znalostí a dovedností vedoucích ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a zvýšením informovanosti o přístupech k práci s lidmi s duševním onemocněním a možnostech zvýšení kvality života těchto osob na příkladech dobré praxe.

 

Účastníci programu:

 • Budou obeznámeni s aktuálně probíhající reformou psychiatrické péče.
 • Budou uvedeni do problematiky stigmatizace lidí s duševním onemocněním.
 • Dostanou aktuální informace o právech lidí s duševním onemocněním v kontextu pobytových sociálních služeb.
 • Získají základní přehled v problematice duševního zdraví a nemoci.
 • Získají teoretické znalosti týkající se konceptu zotavení (poznají základní komunikační strategie zaměřené na zplnomocňování, motivaci, posilování kontroly klienta nad svým životem a nacházení naděje).
 • Budou mít možnost praktického nácviku komunikace podporující zotavení a praktické tipy, jak koncept zotavení aplikovat ve vlastní praxi.

Modul reforma péče o duševní zdraví

Cílem modulu je poskytnout účastníkům informace o důvodech vzniku reformy péče o duševní zdraví, jejích principech a současném vývoji. V rámci modulu budou představeny jednotlivé služby a instituce v regionu, které jsou do reformy zapojeny.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Představení důvodů reformy a jejích jednotlivých modulů
 • Vývoj reformy péče o duševní zdraví a její důvody
 • Regionální situace v reformě péče o duševní zdraví
 • Síť služeb pro lidi s duševním onemocněním v regionu

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Modul Co víme o stigmatu a stigmatizaci

Cílem modulu je teoreticky shrnout problematiku stigmatu a stigmatizace. Účastníci se seznámí s teoretickým konceptem stigmatizace, s možnými negativními důsledky stigmatizace na kvalitu života osob s duševním onemocněním a také s tím, jak média působí na nazírání na lidí s duševním onemocněním.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Co je stigma a stigmatizace, jaké má dopady
 • Média a stigmatizace
 • Typy stigmatizace
 • Zotavení a člověk se zkušeností s duševním onemocněním
 • Nestigmatizující jazyk
 • Co můžu udělat já?

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Modul Práva lidí s duševním onemocněním v kontextu pobytových sociálních služeb

Modul Práva lidí s duševním onemocněním v kontextu pobytových sociálních služeb

Cílem modulu je seznámit účastníky kurzu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením a závazky, které z ní plynou.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Proč lidé s psychosociálním postižením potřebují specifická práva
 • Základní znalost Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením (CRPD) – právo na rovné: vzdělání, volný čas, úctu, respekt, nediskriminaci, veřejné působení, kvalitní zdravotní péči, participaci ve společenském životě a v politice atd.
 • Práva klientů soc. služeb a vyvažovaní rizik
 • Náležitý dohled a jeho vykonávaní v pobytové službě
 • Shrnutí toho, co je nejdůležitější a příklady, jak lze tyto přístupy aplikovat

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Komunikujeme narovinu I.:  Partnerský přístup jako součást profese

Cílem modulu je naučit účastníky rozpoznat duševní nemoc, účelně verbálně i nonverbálně komunikovat a adekvátně reagovat na potřeby klientů. Základní porozumění jednotlivým obrazům duševních poruch umožní pracovníkům nastavit vhodný přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy a celkově tím zlepšit úroveň poskytované sociální služby.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Duševní onemocnění- základní přehled
 • Obecná komunikace
 • Komunikace s člověkem s duševním onemocněním:

Komunikace respektuje obecné zásady platné při kognitivním oslabení. Pracovník hovoří stručně, v jedné větě předává jednu informaci, v jedné otázce se ptá na jednu věc, používá otevřené otázky, reflektivní naslouchání, empatické zrcadlení a laskavost. Adekvátně reaguje na hněv a agresi (aplikuje deeskalační techniky), psychoticky motivované chování (bludy nevyvrací, emočně podporuje), mánii (hovoří klidně hluboce posazeným hlasem, určí hranice) a depresi (nerozveseluje klienta, komunikuje věcně).

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Komunikujeme narovinu II.: Komunikace s člověkem s duševním onemocněním

Cílem modulu je naučit účastníky rozpoznávat individuální potřeby klientů, upozornit na hyperprotektivitu a odebíraní kompetencí klientům v pobytových sociálních službách.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 2,5 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Hyperprotektivita v sociálních službách
 • Zaměření na člověka
 • Na silné stránky orientovaný přístup
 • Práce s rizikem a odpovědností
 • Zplnomocňování v práci s klientem

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Modul Aplikace modelu zotavení do praxe konkrétního DZR:

Kazuistiky účastníku

Cílem modulu je praktická integrace poznatků z jednotlivých modulů programu do praxe pracovníků. Modul vychází z konkrétních potřeb účastníků, je orientován situačně a kazuisticky, věnuje se složitým situacím, do kterých se účastníci dostávají ve své praxi. Probírány jsou kazuistiky klientů služby, jejíž pracovníci se kurzu účastní.

Forma modulu:  interaktivní seminář

Délka modulu: 3 hodiny

Počet účastníků: 10-15

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Modul Zotavení: teorie

Cílem modulu je představit účastníkům přístup recovery (zotavení), který je zaměřený na silné stránky a zplnomocňování člověka s duševním onemocněním. Účastnící kurzu se dozvědí, jaký je rozdíl mezi klinickým a osobním zotavením, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami.

Forma modulu:  přednáška

Délka modulu: 1 hodina

Počet účastníků: 10-15

Modul je dostupný od: Říjen 2019

Online moduly

Moduly Komunikace NA ROVINU II, Zotavení a Aplikace modelu zotavení do praxe konkrétního zařízení jsou realizovány vždy společně v rámci jednoho programu, který je akreditovaný u MPSV (číslo akreditace A2020/0342-SP/PC/VP), program má celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách a je rozdělen do dvou samostatných dnů, určený je zejména pro pracovníky pobytových služeb.

Online modul Komunikujeme NA ROVINU II: Partnerský přístup jako součást profese

Cílem modulu je naučit účastníky rozpoznávat individuální potřeby klientů, upozornit na hyperprotektivitu a odebíraní kompetencí klientům v sociálních službách (zejména pobytových).

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 2 hodiny 15 minut (3 vyučovací hodiny po 45 minutách)

Počet účastníků: 10-15

Obsah modulu:

 • Hyperprotektivita v sociálních službách
 • Zaměření na člověka
 • Na silné stránky orientovaný přístup
 • Práce s rizikem a odpovědností
 • Zplnomocňování v práci s klientem

Lektor: Psycholog/sociální pracovník s dlouholetou praxí v pobytové službě pracující s konceptem zotavení 

Modul je dostupný od: Prosinec 2020

Online modul Zotavení: Teorie

Cílem modulu je představit účastníkům přístup recovery (zotavení), který je zaměřený na silné stránky a zplnomocňování člověka s duševním onemocněním. Účastnící kurzu se dozvědí, jaký je rozdíl mezi klinickým a osobním zotavením, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 45 minut (1 vyučovací hodina)

Počet účastníků: 10-15

Lektor: Psycholog/sociální pracovník s dlouholetou praxí v pobytové službě pracující s konceptem zotavení

Modul je dostupný od: Prosinec 2020

Online modul Aplikace modelu zotavení do praxe konkrétního zařízení: Kazuistiky účastníků

Cílem modulu je praktická integrace poznatků o komunikaci a konceptu zotavení do praxe pracovníků. Modul vychází z konkrétních potřeb účastníků, je orientován situačně a kazuisticky, věnuje se složitým situacím, do kterých se účastníci dostávají ve své praxi – účastníci spolu s lektorem hledají optimální řešení těchto situací z pohledu konceptu zotavení.

Forma modulu: interaktivní kazuistický seminář

Délka modulu: 3 hodiny (4 vyučovací hodiny po 45 minutách)

Počet účastníků: 10-15

Lektor: Psycholog/sociální pracovník s dlouholetou praxí v pobytové službě pracující s konceptem zotavení

Modul je dostupný od: Prosinec 2020

Online modul Jak lépe zvládat zátěž a stres v prostředí sociálních služeb

Cílem modulu je představení základní teorie o vzniku napětí v kontextu pracovního stresu, dále pak mapování varovných příznaků zátěže, zhoršeného psychického stavu a zvládacích strategií. Hlavním cílem je pak nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů.

Forma modulu: Sebezkušenostní seminář

Délka modulu: 3 hodiny

Počet účastníků: 10-20

Obsah modulu:

 • Psychické a fyzické aspekty stresu a zátěže
 • Praktický nácvik základních relaxačních technik

Lektor: Psychiatr/psycholog/terapeut s praxí v nácviku relaxačních technik

Modul je dostupný od: prosinec 2021

Kontakt na garanta
cílové skupiny:

Mgr. Michal Nesládek
Tel: +420 723 330 421
Email: michal.nesladek@nudz.cz

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ