Název projektu: Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276
Projekt je realizován s finanční podporou EU, ESF: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: NÚDZ
Realizace projektu: 9/2017 – 08/2022
Rozpočet projektu: 94,96 mil. Kč

Projekt DESTIGMATIZACE

Projekt Destigmatizace usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví
Projekt Destigmatizace byl oficiálně po oficiálním prodloužení dokončen v listopadu 2022.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nutnost zajištění efektivní a na poznatcích založené destigmatizace lidí s duševním onemocněním a její komunikaci v ČR. Podle dostupných údajů prožije duševní onemocnění v Česku ročně každý pátý člověk. Tito lidé čelí nesnázím nejen zdravotní, ale i sociální povahy. Jedním z nejzávažnějších problémů sociální povahy je právě stigmatizace, která vede k vyloučení a znevýhodnění v mnoha oblastech.

Podle prof. Thornicrofta tkví stigmatizace v nedostatku znalostí, které vedou k negativním postojům, a ty dále mohou vést k diskriminujícímu jednání. Stigmatizace je často vnímána jako tíživější než samotné zdravotní problémy, jelikož vede k výraznému snížení kvality života.

V důsledku stigmatizace dochází u lidí s duševním onemocněním ke zhoršení přístupu k péči o fyzické i duševní zdraví, ke zhoršení ekonomické situace a možností vzdělávání a uplatnění na trhu práce i ke ztížení navazování a udržování sociálních vztahů. Strach ze stigmatizace je také důvodem, proč velká část lidí s duševní problémy nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jí nedostane adekvátní zdravotní péče (což přispívá k tzv. treatment gap). V důsledku toho pak často dochází k prohloubení duševních problémů jedince a následně k větším finančním a společenským nákladům. Specificky sebestigmatizace (tj. internalizace stigmatizujících společenských postojů samotnými lidmi s duševním onemocněním) pak nepříznivě ovlivňuje jejich pocit naděje, sebedůvěru, proces úzdravy, produktivitu a sociální začleňování těchto lidí. V ČR je stigmatizace vysoká, a to jak v obecné populaci, tak mezi profesionály poskytujícími zdravotní a sociální péči. Destigmatizační aktivity probíhající v ČR nejsou realizovány a cíleny systematicky a jejich výsledky nejsou měřeny. Tento projekt je zaměřen na řešení těchto problémů. Přináší širokou škálu destigmatizačních aktivit, jejichž efektivita bude evaluována pomocí vědeckých metod a zapojuje řadu českých stakeholderů i zahraničních expertů.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou stigmatizace ve společnosti je nedostatek přímého sociálního kontaktu s lidmi s duševním onemocněním. V ČR je rozvinuta institucionalizovaná forma péče, izolující lidi s duševní nemocí ve velkých psychiatrických nemocnicích, vzniklých v období Rakouska-Uherska, často na okrajích velkých měst. Tento model přežil i období komunismu, kdy byla znemožněna kritika existujícího systému a diskuse sociálních problémů. Po roce 1989 se ani přes dílčí snahy nepodařilo dostatečně rozvinout komunitní služby, péče o duševní zdraví a její financování se nacházela na okraji zájmu tvůrců zdravotní a sociální politiky.

Dle odborných odhadů jeden člověk ze čtyř alespoň jednou za život zažil nějaký typ duševní nemoci, úroveň veřejné komunikace o tomto problému však neodpovídá jeho významnosti. Obraz lidí s duševním onemocněním je proto vytvářen zejména médii, v nichž jsou všichni lidé s duševním onemocněním vykreslováni jako agresivní a nevyzpytatelní a léčba jako nehumánní a poskytovaná převážně v neatraktivních, zanedbaných budovách. To zvyšuje obavy z psychiatrických nemocnic i z těch, kteří je obývají a kteří v nich pracují.

Za další příčinu stigmatizace můžeme považovat podobu medicínského vzdělávání v oblasti psychiatrie. Tose odehrává převážně v psychiatrických nemocnicích a pouze s omezenou zkušeností s lidmi v kompenzovaném stavu a v procesu úspěšného zotavování. Stigmatizace ze strany veřejnosti a klíčových skupin jako jsou poskytovatelé a zadavatelé zdravotních a sociálních služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních a zdravotních službách a zaměstnanci veřejné správy vede k sebestigmatizaci, tj. k internalizaci stigmatizujících postojů a předsudků lidmi s duševním onemocněním, což má negativní dopad na jejich kvalitu života.
Z výše uvedených důvodů bude klíčovým prvkem destigmatizace v rámci projektu zprostředkování přímého kontaktu s lidmi s duševním onemocněním cílovým skupinám.

Aktivity

Aktivity projektu


Metodika Destigmatizace

V rámci této aktivity bude vyvinut plán destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.

Tvorba destigmatizačních opatření

Obsahem bude pilotáž 6 opatření a 6 toolkitů, vytvoření jednotné vize, vizuální identity a následná aktualizace plánu destigmatizace na období 2. – 5. roku projektu.

Podpora destigmatizace v regionech

Koordinovaná implementace destigmatizačních opatření v regionech. Bude poskytována metodická podpora pro jejich implementaci a bude probíhat jejich vyhodnocování. Zároveň proběhne trénink pracovníků sociálních a zdravotních služeb zaměřený na PR a komunikaci.

Podpora uživatelů a rodinných příslušníků

Obsahem aktivity bude kontinuální zapojování a podpora uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků do procesů destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.

Evaluace

V rámci této aktivity monitorován a vyhodnocován průběh realizace a efektivity projektu i realizovaných destigmatizačních a komunikačních programů a opatření.