Veřejná správa

Zaměstnanci veřejné správy, kteří pracují v oblasti rodinné, zdravotní a sociální politiky na úrovni státní správy i samosprávy.

V České republice byly historicky organizovány destigmatizační programy pro pracovníky veřejné správy, avšak jen minimum z nich bylo evaluováno. Tyto programy byly ve formě formu školení, brožur, workshopů, diskuzí, soutěží, LARP seminářů nebo výstav.

Příkladem dobré praxe je evaluovaný zahraniční program „Mental Health First Aid“, zaměřující se na zvýšení znalostí o duševním zdraví, zlepšení postojů k lidem s duševním onemocněním a vzbuzení podpůrného chování účastníků programu, v našem případě u pracovníků veřejné správy. Meta-analýza 15 realizovaných programů ve formě MHFA potvrzuje jeho efektivitu jak ve zvýšení znalostí, zlepšení postojů či podpůrného chování.

Na základě provedené kvalitativní studie FESS, rozhovorů s příbuznými lidí se schizofrenií, byla zjištěna minimální pomoc pracovníky při nabídce zaměstnání. Nabídka práce není odpovídající kvalifikaci a schopnostem, zmiňována je i složitost vyplňování žádostí o dávky, neznalost jednání s lidmi s duševním onemocněním, neznalost dostupných služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Z dotazníkového šetření a rozhovorů vedených s pracovníky veřejné správy vyplynula potřeba vzdělávacího programu, který by se zaměřoval na postupy jednání a komunikaci s lidmi s duševním onemocněním, bližší seznámení s typy onemocnění a způsoby řešení krizových situací. Takové informace by měly pomoci zlepšit služby poskytované lidem se zkušeností s duševním onemocněním a ulehčit práci zaměstnancům úřadů.

Navržený program

Na základě výše uvedených poznatků jsme navrhli vzdělávací program, který účastníky uvede do problematiky stereotypů, stigmatizace a diskriminace, kontextu reformy péče o duševní zdraví a podobě sociálních služeb. Důležitou součástí jsou také zásady k ulehčení komunikace s klientem, ale i zprostředkovaná zkušenost s duševním onemocněním. Cílem projektu je vytvořit udržitelný program, který bude snižovat stigmatizaci lidí s duševním onemocněním pracovníky veřejné správy – součástí každého školení je evaluace v podobě elektronických dotazníků.

Program a moduly pro veřejnou správu

Přínos programu jako celku:

Účastníky programu jsou pracovníci veřejné správy, kteří jsou při své pracovní náplni v přímém kontaktu s klienty s duševním onemocněním nebo vedoucí pracovníci oddělení a odborů, které působí v oblasti služeb pro klienty s duševním onemocněním. Účastníci získají základní přehled o problematice duševních onemocnění, o možnostech zotavení a praktické dovednosti v oblasti komunikace. Budou obeznámeni s probíhající reformou péče o duševní zdraví a regionální síti služeb pro lidi s duševním onemocněním. Program také účastníky seznamuje s problémy, s nimiž se setkávají lidé s duševním onemocněním v kontaktu s veřejnou správou. Součástí programu je i téma právních aspektů práce s lidmi s duševním onemocněním, problematika stigma duševní nemoci a stigmatizace lidí s duševním onemocněním.

Modul Psychiatrické minimum

Cílem modulu je dát účastníkům základní přehled o různých typech duševního onemocnění a jejich příznaků. Účastníci také budou obeznámeni se speciálními komunikačními technikami, které mohou uplatnit při své pracovní činnosti.

Forma modulu: jednodenní interaktivní školení

Délka modulu: 7 hodin

Počet účastníků: 15 – 20

Obsah modulu:

 • Znalostní dopolední blok
  • Projevy, diagnostika, výskyt, příčiny a léčba duševních onemocnění
  • Poruchy nálady (mánie a deprese), schizofrenie a psychotické stavy
  • Ostatní duševní onemocnění (úzkostné poruchy, demence)
 • Komunikační odpolední blok
  • Obecná komunikace
  • Komunikace s klientem v praxi, 1. část
  • Komunikace s klientem v praxi, 2. část

Modul je dostupný od: Únor 2019

Modul Reforma péče o duševní zdraví

Cílem modulu je seznámit účastníky s důvody vzniku reformy péče o duševní zdraví v ČR a jejími principy.

Forma modulu: přednáška

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků: 15 – 20 

Obsah modulu:

 • Zátěž v důsledku duševních onemocnění
 • Postoje k lidem s duševním onemocněním
 • Systém péče o lidi s duševním onemocněním
 • Reforma péče o duševní zdraví – principy deinstitucionalizace, multidisciplinární přístup, důraz na zotavení a zplnomocnění lidí s duševním onemocněním

Modul je dostupný od: Leden 2018

Modul Síť služeb

Cílem modulu je seznámit účastníky s různými typy služeb péče o duševní zdraví a poskytnout jim aktuální informace o lokální sítí služeb, které by mohli v případě potřeby kontaktovat nebo na ně nasměrovat klienta. Účastníci jsou také seznámeni se způsobem práce komunitních služeb péče o duševní zdraví.

Forma modulu: přednáška

Délka modulu: 45 minut

Počet účastníků: 15 – 20

Obsah modulu:

 • Složky péče o duševní zdraví
 • Centra duševního zdraví
 • Komunitní služby v oblasti zaměstnávání
 • Komunitní služby v oblasti bydlení
 • Komunitní služby v oblasti volnočasových aktivit
 • Svépomocné aktivity

Modul je dostupný od: únor 2019

Modul Práva lidí s duševním onemocněním

Cílem modulu je seznámit účastníky s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením a jejími některými články, které naráží na problematiku porušování práv v péči o lidi s duševním onemocněním (psychosociálním postižením), a to čl. 5 Rovnost a nediskriminace, čl. 9 Přístupnost, čl. 14 Svoboda a osobní bezpečnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti, čl. 21 Svoboda projevu a přesvědčení a přístup k informacím. Úmluva je zasazena do kontextu pracovní činnosti účastníků.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 1 hodina

Počet účastníků: 15 – 20

Obsah modulu:

 • Proč existuje Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením? Základní principy
 • Největší výzvy ve vztahu k lidem s psychosociálním postižením
 • Čl. 5 Rovnost a nediskriminace
 • Čl. 9 Přístupnost
 • Čl. 12 Rovnost před zákonem
 • Čl. 14 Svoboda a osobní bezpečnost
 • Čl. 17 Ochrana osobní integrity
 • Čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti
 • Čl. 21 Svoboda projevu a přesvědčení a přístup k informacím
 • Čl. 27 Práce a zaměstnávání

Modul je dostupný od: Leden 2019

Modul Co víme o stigma a stigmatizaci

Cílem modulu je teoreticky shrnout problematiku stigmatizace s odkazem na témata, která vyplynula během programu. Účastníci se seznámí s teoretickým konceptem stigmatizace, typy stigmatizace a jejich dopadů a s výzkumy týkající se problematiky v České republice. Součástí modulu je i uvedení do konceptu zotavení a přínosu zotavení pro život člověka s duševním onemocněním. Účastníci se seznámí s mediální problematikou a stigmatizací v komunikaci. Součástí modulu je i diskuse o tom, co mohou účastníci ve své praxi změnit pro snížení stigmatizace.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 0,5 hodiny

Počet účastníků: 15 – 20 

Obsah modulu:

 • Co je stigma a stigmatizace, jaké má dopady
 • Média a stigmatizace
 • Typy stigmatizace
 • Zotavení a člověk se zkušeností s duševním onemocněním
 • Nestigmatizující jazyk
 • Co můžu udělat já?

Modul je dostupný od: Leden 2018

Modul Bariéry z pohledu člověka se zkušeností s duševním onemocněním

Cílem modulu je ukázat účastníkům, jak může stigma vypadat z perspektivy člověka s duševním onemocněním a zároveň ukázat, že osobní zotavení je jedním ze způsobů, jak snižovat stigmatizaci (sebestigma i veřejné stigma). Modul je interaktivní a staví na zkušenostech pracovníků veřejné správy s touto cílovou skupinou. Modul je veden člověkem s duševním onemocněním.

Forma modulu: Diskuzní přednáška

Délka modulu: 1,5 hodiny

Počet účastníků: 15 – 20

Obsah modulu:

 • Překážky a obtížné situace při práci s klienty s duševním onemocněním z pohledu pracovníků na úřadech práce
 • Diskuze o příčinách překážek a možných řešení
 • Příběh o duševní nemoci a zotavení

Modul je dostupný od: Únor 2019

Máte zájem uspořádat školení pro pracovníky veřejné správy? Kontaktuje prosím svého regionálního specialistu destigmatizace nebo garanta programu Zbyňka Robocha

Kontakt na zodpovědnou osobu

Zbyněk Roboch, BA
Tel: +420 724 148 328
Email: zbynek.roboch@nudz.cz

""
1

Mám nezávazný zájem o více informací 

Jméno
O jaké informace máte zájem?
Email, nebo telefonní číslo
Krajpick one!
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ