Zdravotníci

Cílová skupina zdravotníků zahrnuje zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb v systému péče o somatické zdraví, kteří nejčastěji přicházejí do styku s lidmi s duševním onemocněním. Jedná se zejména o zaměstnance zdravotnické záchranné služby, lékaře a všeobecné sestry ve všeobecných nemocnicích, a zdravotní sestry a lékaře v ordinacích praktických lékařů.

Na základě rešerše existujících studií postojů českých zdravotníků vůči lidem s duševním onemocněním a duševního zdraví zdravotníků, rešerše vzdělávacích programů pro zdravotníky, hloubkových polo-standardizovaných rozhovorů s vybranými zástupci jednotlivých profesí a čtyř skupinových diskusí s uživateli péče, se jako hlavní problémy spjaté se stigmatizací jeví skepse vůči možnosti zotavení lidí s duševním onemocněním, nedostatečné znalosti o problematice duševních onemocnění, tendence omezovat lidi s duševním onemocněním na jejich právech a nedávat jim zodpovědnost, deficity v komunikaci, opomíjení celkového zdravotního stavu lidí s duševním onemocněním v důsledku duševního onemocnění (tzv. “overshadowing”), nedostatek spolupráce jednotlivých profesí v systému, tabu spjaté s vlastním duševním zdravím a vysoká prevalence syndromu vyhoření u zdravotníků.

Doposud v ČR neexistuje komplexní destigmatizační program pro zdravotníky.

Doporučení

S ohledem na výše uvedená zjištění, výstupy rešerše systematických rešerší literatury o efektivních způsobech destigmatizace lidí s duševním onemocněním a poznatky z robustně evaluovaných programů ze zahraničí, doporučujeme otestovat a dále rozšířit program, který by zahrnoval následující témata:

 • zotavení;
 • komunikace;
 • práva a lidí s duševním onemocněním;
 • celkový zdravotní stav;
 • systém zdravotní péče;
 • možnosti zapojit se do procesů reformy;
 • vlastní duševní zdraví zdravotníků.

V rámci těchto okruhů je nezbytné zlepšit znalosti a prostřednictvím praktického tréninku také dovednosti zdravotníků. Klíčové je však zajištění sociálního kontaktu s lidmi s duševním onemocněním (pod tím si můžeme představit např. autentickou výpověď člověka s duševním onemocněním o vlastní cestě zotavení, pozitivních způsobech komunikace, dopadech duševního onemocnění na celkový zdravotní stav, ale také setkávání s lidmi s duševním onemocněním na bázi běžné sociální komunikace, nikoliv pouze na bázi vztahu pacient-lékař apod.).

Za rizika úspěšné realizace programu (tzn. takové realizace, která přispěje k dlouhodobé pozitivní změně znalostí, postojů a chování zdravotníků) můžeme považovat nízkou motivaci zdravotníků k účasti a jejich časovou dostupnost, malý efekt programu v důsledku slabé autority lektorů u cílové skupiny, dublování aktivit a nízkou přesvědčivost programu v důsledku nedostatečné koordinace všech projektů v rámci reformy psychiatrické péče a omezení realizace programu pouze na dobu trvání projektu Destigmatizace. Abychom těmto rizikům předešli, je žádoucí do programu zahrnout (jak je uvedeno výše) také trénink technik pro zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření u zdravotníků a informace o možnostech aktivního zapojení do reformního procesu, v průběhu přípravy vlastní realizace programu integrovat aktivity do stávajícího systému vzdělávání, usilovat o získání podpory pro realizaci programu ze strany vedení zdravotnických zařízení, spolupracovat s lektory, kteří zevrubně znají dané prostředí a jsou pro cílovou skupinu důvěryhodní, v případě ambasadorů pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, trénovanými v komunikaci na veřejnosti a specificky se zdravotníky a úzce na národní a regionální úrovni spolupracovat se zástupci ostatních reformních projektů, zejména s těmi, v rámci nichž jsou plánovány vzdělávací akce.

Program a moduly pro zdravotníky

Pro zdravotníky ve všeobecných nemocnicích mimo psychiatrii:

Specifika komunikace s pacienty s duševním onemocněním

Přínos programu jako celku:

Cílem programu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty s duševním onemocněním a jejich blízkými v kontaktu s pracovníky všeobecných nemocnic. Účastníci budou seznámeni se základními poznatky z oblasti psychiatrie potřebnými pro porozumění projevům jednotlivých skupin osob s duševním onemocněním, efektivními metodami komunikace v obtížných situacích. Dále budou účastníkům poskytnuty informace o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v regionu, síti péče služeb a možnosti zapojit se do procesů reformy.

Modul Reforma péče o duševní zdraví

Cílem modulu je poskytnout účastníkům informace o důvodech vzniku, principech a současném vývoji reformy péče o duševní zdraví. V rámci modulu budou představeny jednotlivé služby a instituce v regionu, které jsou do reformy zapojeny.

Forma modulu: přednáška

Délka modulu: 1 hodina

Počet účastníků: 10 – 25

Obsah modulu:

 • Představení projektu Destigmatizace
 • Vývoj reformy péče o duševní zdraví a její důvody
 • Regionální situace v reformě péče o duševní zdraví
 • Síť služeb pro lidi s duševním onemocněním v regionu

Modul je dostupný od: Leden 2020

Modul Investice do komunikace se vyplatí

V rámci modulu budou účastníkům představeny zkušenosti člověka s duševním onemocněním. Dále budou představena specifika komunikace s lidmi s duševním onemocněním v kontextu práce lékaře ve všeobecné nemocnici. Modul se zaměří na kazuistickou formu znázornění charakteristik jednotlivých diagnostických skupin a obecných komunikačních doporučení. Účastníci budou mít možnost rozebírat konkrétní komunikační situace ze své praxe i vyzkoušet si nácvik modelových situací.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 5 hodin

Počet účastníků: 10 – 25

Obsah modulu:

 • Osobní zkušenost člověka s duševním onemocněním
 • Projevy duševních onemocnění (poruchy nálad, psychotické stavy, stresové reakce, úzkostné poruchy, akutní intoxikace)
 • Obecné principy komunikace
 • Nácvik komunikačních situací

Modul je dostupný od: Leden 2020


Program pro praktické lékaře:

Modul Role praktického lékaře v péči o člověka s duševním onemocněním

Vzhledem k narůstajícímu výskytu duševních onemocnění se ve svých ordinacích s těmito diagnózami čím dál častěji setkávají i praktičtí lékaři. Interaktivní seminář se primárně zaměřuje na to, jak s pacienty s duševním onemocněním efektivně komunikovat a pracovat, a jak podpořit jejich zotavení. V rámci modulu bude krátce představena reforma péče o duševní zdraví se zaměřením na regionální specifika a možnosti spolupráce mezi praktickými lékaři, ambulantním, lůžkovým a komunitním sektorem psychiatrické péče.

Forma modulu: Interaktivní seminář

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 10 – 50

Obsah modulu:

 • Představení projektu Destigmatizace
 • Vývoj reformy péče o duševní zdraví a její důvody
 • Síť regionálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
 • Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

Modul je dostupný od: Listopad 2019

Pro zaměstnance zdravotnické záchranné služby:

Pacient s duševním onemocněním v akutní krizi

Přínos programu jako celku:

Cílem programu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty s duševním onemocněním a jejich blízkými, v kontaktu s pracovníky zdravotnické záchranné služby. Účastníci budou seznámeni se základními poznatky z oblasti psychiatrie potřebnými pro porozumění projevům jednotlivých skupin osob s duševním onemocněním, efektivními metodami komunikace v obtížných situacích a základní právní tématikou vztahující se k práci s osobami s duševním onemocněním. Dále budou účastníkům poskytnuty informace o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v regionu, síti péče služeb a možnosti zapojit se do procesů reformy.

Modul Reforma péče o duševní zdraví

Cílem modulu je poskytnout účastníkům informace o důvodech vzniku, principech a současném vývoji reformy péče o duševní zdraví. V rámci modulu budou představeny jednotlivé služby a instituce v regionu, které jsou do reformy zapojeny.

Forma modulu: přednáška

Délka modulu: 45 min.

Počet účastníků: 10 – 25

Obsah modulu:

 • Představení projektu Destigmatizace
 • Vývoj reformy péče o duševní zdraví a její důvody
 • Regionální situace v reformě péče o duševní zdraví
 • Síť služeb pro lidi s duševním onemocněním v regionu

Modul je dostupný od: Duben 2019

Modul Investice do komunikace se vyplatí

V rámci modulu budou účastníkům představeny zkušenosti člověka s duševním onemocněním. Dále budou účastníkům představeny specifika komunikace s lidmi s duševním onemocněním v kontextu práce lékaře ve všeobecné nemocnici. Modul se zaměří na kazuistickou formu znázornění charakteristik jednotlivých diagnostických skupin a obecných komunikačních doporučení. Účastníci budou mít možnost rozebírat konkrétní komunikační situace ze své praxe i vyzkoušet si nácvik modelových situací.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 4,5 hodin

Počet účastníků: 10 – 25

Obsah modulu:

 • Projevy duševních onemocnění (poruchy nálad, psychotické stavy, stresové reakce, úzkostné poruchy, akutní intoxikace)
 • Obecné principy komunikace
 • Nácvik komunikačních situací

Modul je dostupný od: Duben 2019

Modul Práva pacientů s duševním onemocněním v praxi

Cílem modulu je představit účastníkům kazuistickým způsobem základní právní aspekty vztahující se k práci s pacienty s duševním onemocněním v kontextu péče zdravotnické záchranné služby.

Forma modulu: interaktivní seminář

Délka modulu: 1,5 hodin

Počet účastníků: 10 – 25

Obsah modulu:

 • Oprávnění a povinnosti členů ZZS
 • Souhlas pacienta
 • Omezovací prostředky
 • Právo na informace o zdravotním stavu pacienta
 • Práva a povinnosti pacienta

Modul je dostupný od: Duben 2019

ONLINE moduly pro zdravotníky

Program pro praktické lékaře a VŠ studenty zdravotnických oborů:

Online modul Péče o pacienta s duševním onemocněním – partnersky a bez stigmatizace

Vzhledem k narůstajícímu výskytu duševních onemocnění se ve svých ordinacích s těmito diagnózami čím dál častěji setkávají i praktičtí lékaři. Interaktivní seminář se primárně zaměřuje na to, jak s pacienty s duševním onemocněním efektivně komunikovat a pracovat, a jak podpořit jejich zotavení. V rámci modulu bude krátce představena reforma péče o duševní zdraví se zaměřením na regionální specifika a možnosti spolupráce mezi praktickými lékaři, ambulantním, lůžkovým a komunitním sektorem psychiatrické péče.

Forma modulu: Interaktivní seminář

Kde: online na platformě Webex

Délka modulu: 2,5 hodiny

Počet účastníků: 10-20

Obsah modulu:

·         Představení projektu Destigmatizace

·         Vývoj reformy péče o duševní zdraví a její důvody

·         Síť regionálních služeb pro lidi s duševním onemocněním

·         Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

Modul je dostupný od: prosinec 2020

Program pro praktické lékaře, pracovníky ZZS,  lékaře a sestry VN:

Online modul Jak lépe zvládat zátěž a stres

Náplní programu pro zdravotníky je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a mapování varovných příznaků zátěže a zhoršeného psychického stavu. Hlavním cílem je pak nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů.

 

Forma modulu: Sebezkušenostní seminář

Kde: online na platformě Webex

Délka modulu: 3 hodiny

Počet účastníků: 10-20

Obsah modulu:

·         Psychické a fyzické aspekty stresu a zátěže

·         Praktický nácvik základních relaxačních technik

Modul je dostupný od: leden 2021

Kontakt na zodpovědnou osobu

Mgr. Alena Skopcová
Tel: +420 283 088 286
Email: alena.skopcova@nudz.cz

""
1

Mám nezávazný zájem o více informací 

Jméno
O jaké informace máte zájem?
Email, nebo telefonní číslo
Krajpick one!
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ